Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
P & Carreau-Line: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen P & Carreau-Line en de klant waarop P & Carreau-Line deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met P & Carreau-Line, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door P & Carreau-Line in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
Over de bestelling:
Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt P & Carreau-Line zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Over het retourneren van zendingen/producten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van P & Carreau-Line over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.
Over de levering:
P & Carreau-Line doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien P & Carreau-Line een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant P & Carreau-Line schriftelijk in gebreke te stellen.
De bestelingen worden verstuurd met Bpost voor België en Post.nl voor Nederland. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.
Over het versturen:
P & Carreau-Line draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is P & Carreau-Line gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Over de garantie:
P & Carreau-Line garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door P & Carreau-Line op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is P & Carreau-Line eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door P & Carreau-Line overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van P & Carreau-Line te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist P & Carreau-Line of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. P & Carreau-Line is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
P & Carreau-Line is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door P & Carreau-Line geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van P & Carreau-Line. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van P & Carreau-Line.
Over betalingen:
Facturen van P & Carreau-Line dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan door overschrijving op de bankrekening van P & Carreau-Line. Indien de klant in verzuim is, dan heeft P & Carreau-Line aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 3 procent met ingang van de dag waarop de redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming is verstreken. Alle door P & Carreau-Line gemaakte kosten om voldoening van de factuur te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de klant. Indien de klant niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De klant is in geval van tekortkoming verschuldigd: Hoofdsom Percentage ten hoogste over de eerste € 2500 15% met een minimum van € 40 over de volgende € 2500 10% over de volgende € 5000 5% over de volgende € 190.000 1% over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6775 8.4 Indien de invordering van een factuur leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de klant de door P & Carreau-Line gemaakte werkelijke kosten te vergoeden. De klant dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op P & Carreau-Line. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of de klant bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere factuur. Alle vorderingen van P & Carreau-Line worden terstond opeisbaar wanneer de klant surseance van betaling of een schuldsanering heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de klantr zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door P & Carreau-Line gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald
Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van P & Carreau-Line. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
P & Carreau-Line verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan P & Carreau-Line geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
Verzendkosten:
zie onze verzendpagina http://webwinkel.carreau-line.be/si.php?id=3
Betalingsgegevens:
P & Carreau-Line - Gaversesteenweg 70 - 9800 Deinze - België
BE25 3630 2571 8982
BIC : BBRUBEBB

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop